Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De gebruiker van deze algemene voorwaarden, Property Onderhoud ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nr. 52416704, wordt in deze voorwaarden aangeduid met “opdrachtnemer”; haar wederpartij bij overeenkomst (ongeacht kwalificatie van de overeenkomst) met “opdrachtgever”.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van opdrachtnemer afkomstige aanbiedingen, offertes, aan haar gegeven opdrachten en door haar gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan.
 2. Haar werkzaamheden voert opdrachtnemer slechts uit onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Opdrachtnemer stemt niet in met toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, ook niet indien opdrachtgever daarnaar verwijst c.q. deze toezendt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt met het begrip “consument” bedoeld een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen

 1. Elk aanbod van de zijde van opdrachtnemer is vrijblijvend; herroeping door opdrachtnemer kan nog onverwijld na aanvaarding geschieden.
 2. Offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van offerte.
 3. Een overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht c.q. bestelling daadwerkelijk door opdrachtnemer uitvoering wordt gegeven en opdrachtgever niet omgaand tegen deze uitvoering protesteert.
 4. Mondelinge opdrachten c.q. bestellingen worden uitgevoerd conform de door opdrachtnemer gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. Uiteraard is opdrachtgever bevoegd tegenbewijs te leveren.
 5. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, kostenopgaven, brochures en andere op producten en diensten van opdrachtnemer betrekking hebbende gegevens, zijn voor opdrachtnemer slechts dan bindend indien opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk in de opdrachtbevestiging bevestigt. In alle andere gevallen, d.w.z. indien opdrachtnemer een en ander slechts vrijblijvend aan marktpartijen c.q. opdrachtgever doet toekomen, kunnen die marktpartijen c.q. kan opdrachtgever aan die prijslijsten, kostenopgaven e.d. geen enkel recht jegens opdrachtnemer ontlenen. De diverse opgaven worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Kennelijke verschrijvingen en/of vergissingen kunnen door opdrachtnemer worden hersteld

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen luiden en worden geacht te zijn genoteerd in Euro, tenzij door de opdrachtnemer anders is vermeld.
 2. Alle aangeboden prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief die kosten, die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de opdrachtgever komen. De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, invoerrechten, belastingen en andere prijsbepalende factoren die gelden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
 3. Bij wijziging van één of meer van deze factoren, is opdrachtnemer gerechtigd ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen. In geval de betreffende overeenkomst is gesloten met een consument-opdrachtgever, en deze overeenkomst op het moment van prijsverhoging maximaal drie maanden heeft geduurd (gerekend vanaf het moment van sluiten van de overeenkomst), is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst wegens een zodanige prijsverhoging te ontbinden.

Artikel 5. Uitvoering, zekerheden

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor van opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te bedingen alvorens een aanvang te nemen met de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. De door opdrachtnemer opgegeven uitvoeringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door opdrachtgever te geschieden in termijnen, waarvan de eerste (25%) dient te worden voldaan bij opdrachtverstrekking en de tweede (25%) bij aanvang van het werk. De hierop volgende termijnen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na betreffende factuurdatum.
 2. Verrekening door opdrachtgever, niet zijnde consument, zal niet zijn toegestaan.
 3. Indien betaling niet tijdig (zoals in het voorgaande lid omschreven c.q. in afwijking hiervan is overeengekomen) wordt gedaan, verkeert opdrachtgever in verzuim en is deze vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente aan opdrachtnemer verschuldigd gelijk aan 1.5 % per kalendermaand. Alle door opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het dan geldende incassotarief als gehanteerd door de Rechtbanken in Nederland met een minimum van 10% van de onbetaald gelaten som.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Vanaf de dag dat de opdrachtgever ter zake van enige verplichting jegens opdrachtnemer in verzuim is, zijn alle eventuele overige vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Klachten

 1. De opdrachtgever is verplicht terstond na aflevering de producten en/of diensten te controleren op zichtbare gebreken.
 2. Klachten van opdrachtgever, niet zijnde consument, worden slechts in behandeling genomen, indien deze opdrachtnemer per aangetekend schrijven bereiken binnen 8 dagen na constatering van het gebrek en wanneer deze geen betrekking hebben op werkzaamheden die door derden zijn verricht, dan wel zaken die door derden zijn geleverd.
 3. Het in behandeling nemen van klachten door opdrachtnemer geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm ook.
 4. Indien de klachten van de opdrachtgever gegrond geacht worden, is opdrachtnemer uitsluitend verplicht tot het alsnog juist leveren van de prestatie dan wel, naar keuze van opdrachtnemer, tot restitutie van de koopprijs middels creditering tot het bedrag der prestatie.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garanties

 1. Ongeacht de vraag of de aansprakelijkheid van opdrachtnemer door verzekering is afgedekt, aanvaardt opdrachtnemer enkel aansprakelijkheid voor een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis tot maximaal het factuurbedrag van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft.
 2. Indien opdrachtnemer door een derde wordt aangesproken voor een schade waarvan het bedrag het in het vorige lid bedoelde factuurbedrag te boven gaat, dient opdrachtgever opdrachtnemer voor dit meerdere volledig te vrijwaren, door vergoeding aan die derde.
 3. De voorgaande twee leden zijn niet van toepassing indien de opdrachtgever een consument is.
 4. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede wordt begrepen winstderving.
 5. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade indien en voor zover deze voor haar redelijkerwijs niet verzekerbaar was.

Artikel 9. Overmacht

 1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die opdrachtnemer redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of waarvan opdrachtnemer de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen waaronder: stakingen, brand, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, transportmoeilijkheden.
 2. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd naar haar keuze hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van de verplichtingen van de opdrachtnemer voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. Opdrachtgever kan opdrachtnemer schriftelijk gelasten om zich binnen 10 dagen uit te spreken over een keuze hieromtrent. In geen geval is opdrachtnemer schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 10. Nietige/ vernietigbare bepalingen

 1. Indien en voor zover één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht(en) blijken te zijn, laat dit de     geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling die de strekking en betekenis van die eerdere bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 11. Geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten van opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de volgens de gewone wettelijke regels competente rechter, dan wel aan de ter zake bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van opdrachtnemer, zulks naar keuze van opdrachtnemer indien en voor zover dwingendrechtelijke bepalingen aan een dergelijke keuze niet in de weg staan.